Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

شرایط تولید اتاق تمیز

Rate this item
(2 votes)

 

جریان هوای هدایت شده به داخل اتاقهای تمیز توسط دستگاه مخصوص تصفیه و فیلتر می‌شوند و همچنین هوای داخل محیط بطور دائم در چرخش و تصفیه مجدد قرار می‌گیرد و توسط دستگاههای تمیز کننده ذرات هوای قوی هپا و یا اولپا پردازش می‌شوند تا ذرات ایجاد شده در محیط اتاق تمیز نیز از بین بروند

 

کارکنان از دوش هوا که در اتاق مخصوصی در محل ورود به سالن تعبیه شده می‌گذرند و همواره از لباسهای مخصوص و پوشیده مانند کلاه و ماسک و دستکش و روپوش و کفش ویژه و... استفاده می‌کنند. حتی وسایل کار و دستگاههای موجود در اتاق تمیز نیز به شکلی طراحی شده‌اند تا کمترین تعداد ذرات معلق در هوا از نتیجه کارشان حاصل شود. قابل توجه‌است که اتاق تمیز محیط استریل نیست و الزاماً به دلیل تعداد کنترل شده ذرات معلق در هوای محیط، اتاق تمیز نامیده می‌شود. این ذرات توسط دستگاه شمارنده این ذرات قابل اندازه گیری هستند

برخی اتاقهای تمیز دارای فشار مثبت هوا هستند و در این موارد در صورت وجود هرگونه درز و شیار در محیط اتاق تمیز به هوای بیرون، هوا از محیط اتاق تمیز خارج می‌شود و با این فشار مثبت هوا، از ورود هوای بیرون از این شیارها به داخل اتاق پیشگیری صورت می‌گیرد. برخی اتاقهای تمیز نیز به دستگاههای ویژه کنترل رطوبت هوا مجهز هستند که تلاش می‌کنند تا در موارد مورد نیاز رطوبت محیط را پایین نگه دارند. اتاقهای تمیز رده پایین شاید نیازی به تمامی این موارد نداشته باشند و تنها با رعایت پوشش کارکنان و بویژه کفش‌های آنها و یا تعویض روپوش، فضای دلخواه را پدید آورند.

 

 

اتاق تمیز بر اساس تعداد و حجم ذرات معلق در هر واحد از هوا در کلاسهای مختلف تقسیم بندی می‌شوند. اعداد بزرگی مانند کلاس ۱۰۰ یا کلاس ۱۰۰۰ مربوط به سیستم آمریکایی رده بندی می‌باشند و اجازه حضور ذرات با سایز ۰٬۵ میکرومتر یا بزرگتر را در هر فوت مکعب نمی‌دهند. این نوع استاندارد آمریکایی اجازه درج بالاتر را می‌دهد پس می‌توان پیش بینی کرد که ممکن است کلاس ۲۰۰۰ نیز پدید آید. اعداد کوچک تر به سیستم بین‌المللی ایزو ۱-۱۴۶۶۴ مربوط می‌شوند که از سیستم لگاریتم اعشاری برای تعیین تعداد ذرات معلق در هوا استفاده می‌کنند که از پایه ۰٫۱میکرومتر آغاز می‌شوند و برای نمونه اتاق تمیز کلاس ۵ در بیشترین تعداد مجازش دارای ۱۰۰٬۰۰۰ عدد ذره می‌باشد. هر دو این استانداردها یک رابطه معکوس دوطرفه بین تعداد و اندازه ذرات معلق در هوا ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل هرگز چیزی بعنوان تعداد صفر ذره معلق در هوا نخواهیم داشت. در جداول مربوط به این استانداردها، خانه‌های خالی کاربردی نیستند و عدم وجود عدد در آنها نمایانگر عدد صفر نیست.

قابل ذکر است که در یک اتاق معمولی (محیط خانه) در حدود یک میلیون ذره موجود است.

 

نكات طراحي سيستم مانيتورينگ در اتاق تميز
1-محاسبه هزينه عدم استفاده از سيستم مانيتورينگ
سيستم‌هاي مانيتورينگ مراكز داده مي‌توانند گران قيمت باشند، اما هزينه سربار وقفه در سرويس دهي (Downtime) ممكن است هزينه بيشتري براي كسب و كار ايجاد كنـد. بـا تهيـه هـزينه خسارت هاي احتمالي در حالت بروز مشكل (با در نظر گرفتن هـزينـه‌هاي پنهاني مانند سخت افزار و تغيير ساختار) و همينطور هزينه يك سيستم مـانيتـورينـگ مـي‌تـوانيـد تصميـم گيـري مـوفق تري داشته باشيد. همچنين دقت شود سيستم‌هاي مانيتورينگ و تاثير آن در كاهش هزينه، از عوامل مهم محاسبه ناحيه مورد نظر خواهد بود.

2-تهيه ليست تمامي تجهيزاتي كه مي‌بايست كنترل شوند
ايـن ليسـت بـراي دستـه‌بنـدي محصـولات مـوجـود و انتخـاب سيستـم مـوثر بسيار كــاربـردي خـواهـد بـود. بخـش‌هـاي مختلـف ايـن ليسـت مـي‌تـوانـد شـامـل نـام، مـدل، توليدكننده، سال توليد، نسخه نرم افزار، پروتكل‌هاي مورد پشتيباني،  امكان به روز رساني و  …‌ باشد.

3 – انتخاب راه حلي كه داراي رابط گزارش دهي/گيري گرافيكي باشد
ليستي از اعلان‌هاي خطر، ممكن است به‌صورت موردي بتواند منجر به رفع ايراد شود، اما در صورتي كه از ابزارهاي بصري استفاده نكنيد، فهم وضعيت در يك نگاه كلي كمي مشكل به نظر مي‌آيد. در همين مورد، با توجه به امكان گسترش ساختار مورد استفاده (چه در بعد فيزيكي و چه در بعد ارتباطي) اين رابط گرافيكي مي‌بايست قابل توسعه و انعطاف پذير باشد. توجه كنيد، رابط گرافيكي تنها قسمتي از واحدهاي ارائه گزارش است و ساير واحدها (مثل  Emailو )SMS ‌نيز در جاي خود قابل توجه هستند.

4- معماري قابل توسعه
گستـرش ساختار مورد استفاده (چه در بعد فيزيكي و چه در بعد ارتباطي) نياز رعايت توسعه پــذيــري در آيـنــده سيستـم را مـورد تـوجـه قـرار مي‌دهد. اين معماري علاوه بر توسعه پذيري در ابـعـاد كـمـي، مـي‌بـايـسـت قـابـلـيـت توسعه براي تطبيق با نرم افزارهاي موجود را داشته باشد.

5- راه‌حلي براي پشتيباني تمامي تجهيزات
‌هـمـانـطـور كـه گـفـتـه شـد، هـدف استفاده از سيستم‌هاي مانيتورينگ، آسان كردن مديريت يــكــپـــارچـــه ســـاخــتــار ديـتــاسـنـتــر اســت. بــراي جلوگيري از هدر رفتن هزينه‌ها براي استفاده از چندين سيستم، در حالت ممكن مي‌بايست از سـيـسـتـمـي اسـتـفـاده كـنـيـد كـه بـتـوانـد از تـمامي تجهيزات استاندارد پشتيباني كند. در اين مورد نيز، قابليت توسعه و انعطاف پذيري، مي‌بايست مورد بررسي قرار بگيرد.

6- تـصميم گيري براي استفاده از راه حل نرم‌افزاري يا سخت افزاري
راه حل‌هاي نرم افزار از پروتكل‌هاي رايج و استاندارد براي انجام كار استفاده مي‌كنند و راه حـل‌هـاي سـخت افزاري به عنوان يك رابط و مـبـدل پـروتـكـل عـمـل خـواهـند كرد. در حالت سخت افزاري ممكن است به تعداد مبدل‌هاي زيـادي نـيـاز داشـتـه بـاشـيـد و در هـنـگـام تـوسعه سـاخـتـار مـركـز داده، نياز به مبدل جديد داشته باشيد. انتخاب در اين قسمت نياز به كند و كاو در برنامه توسعه آتي ديتا سنتر خواهد داشت.

7- قــــابــلــيــــت پــــردازش اعـــلام خــطـــر (Alarm Processing)
بسيـاري از آلارم‌هـايـي كـه تـوليـد مي‌شوند، ممكن است بعد از مدتي برطرف شوند يا بر اثر وقفه ناگهاني به وجود آمده باشند. اگر ساختار بزرگي در اختيار داشته باشيد هر روز با صدها آلارم مـواجـه خـواهيـد بـود كـه مـي‌تـوانـد وقت زيادي از نيروهاي پشتيباني بگيرد، به همين دليل پيشنهاد مي‌شود پردازش اعلان خطر در سيستم مـوجـود بـاشـد و سيستـم مـانيتـورينگ بتواند به صورت هوشمند در مواقع لزوم تصميم گيري كند. دقت كنيد اين هوشمندي زمان كارامد خواهد بود كه بازبيني انساني در بازه‌هاي زماني مناسب بر روي آن انجام گيرد.

8- پشتيباني از پروتكل‌هاي مختلف
بـه علت ساده بودن پياده سازي سيستم‌هاي تك پروتكل، تعداد اين سيستم‌ها تا حدودي زياد است. بهتر است براي يكپارچگي سيستم، از چندين پروتكل پشتيباني انجام شود.

 

شرکت توس نگاه ازسال 1376 به عنوان یکی ازتولید کنندگان اصلی ملزومات پزشکی درکشورفعالیت می نماید.

بزرگترین سرمایه این شرکت اعتماد روزافزون مشتریان وفادار خویش بوده است .

کلیه تولیدات این شرکت تحت شرایط استاندارد اتاق تمیزمطابق بااصول والزامات   GMP - ISO 13485 - ISO 9001/2000 انجام می شود. کلیه تولیدات این شرکت دارای مجوزقانونی برای تولید ازاداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تلفن هاي تماس

051-35414243

051-35413226

Email : sales@toosnegah.com